2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050095-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริญญา มัจฉา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARINYA MUTCHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน: ประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPING A MEASURE OF STUDENT’S SCIENTIFIC ARGUMENTATION SKILL: AN APPLICATION OF CONSTRUCT MODELLING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 พฤศจิกายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 637/2560 ลว. 16 พ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2561 turnitin 9%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-