2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595060012-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เอนกพงศ์ ฮ้อยคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANEKPONG HOIKUM
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF STROKE SCREENING FORM FOR PATIENTS WITH HYPERTENSION IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 345/2560 ลว.10 ต.ค.2560 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คำสั่งที่ 249/2560 ลว.25 ก.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ