2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060047-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิ่งกมล พุทธบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KINGKAMON PHUTTABOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1 และ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EMPOWERMENT FOR DIABETIC NEPHROPATHY STAGE 1 AND 2 PATIENT THROUGH FAMILY AND COMMUNITY PARTICIPATION ON CARING AT ACOMMUNITY AMNATCHAROEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คำสั่งที่ 273/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1 และ2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ 
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ