2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595080087-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ร้อยพร โชติกาญจนวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ROIPORN CHOTKARNCHANAWAT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์บุคคลข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง เดอะ เดนิช เกิร์ล 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) An Analysis of Transgender in the Novel The Danish Girl 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 194/2561(ที่ปรึกษาเดิม) ผศ.ดร.กรวิภา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 199/2561(ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 318/2561 (ที่ปรึกษาเดิม)}คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 897/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 สิงหาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 897/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Graduate Students’ Reflections on the Use of Online Dictionaries for Writing a Thesis ผลสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการใช้ดิกชันนารีออนไลน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ISBN/ISSN 1905-1212  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 December 2017 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 223-246  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Transgender in the Novel The Danish Girlบุคคลข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง เดอะ เดนิช เกิร์ล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 เมษายน 2564 
ชื่อการประชุม การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (แบบออนไลน์) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 เมษายน 2564 ถึง 1 เมษายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publication/abstracts-and-fullpapers/22nd-ngrc-2021/200/1  Proceeding Paper Issue https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publication/abstracts-and-fullpapers/22nd-ngrc-2021/200/1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 272-280  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper