2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Graduate Students’ Reflections on the Use of Online Dictionaries for Writing a Thesis ผลสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการใช้ดิกชันนารีออนไลน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     ISBN/ISSN 1905-1212 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 223-246 
     บทคัดย่อ This research aimed to study the objectives, improvements, and opinions on using online dictionaries for writing a thesis of Thai graduate students majoring in English at Khon Kaen University. The data from the questionnaire revealed that most students had positive opinions on using online dictionaries to help them learn English, enhance their vocabulary knowledge, and improve their writing skills. Participants favored online dictionaries, especially when looking up for technical terms and proper words to use in their academic writing. Other factors such as pronunciation, word usage, sentence examples, and conveniences were the secondary importance. The most outstanding features of the online dictionaries that outperformed the published dictionaries were being handy, trendy, useful, versatile, convenient, and easy to use with rich contents as well as providing examples of word choice in different contexts and sentences. These features of online dictionaries to help the graduate students study, learn English, and write a thesis, concurrently. 
     คำสำคัญ writing thesis, online dictionary 
ผู้เขียน
595080087-3 น.ส. ร้อยพร โชติกาญจนวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0