2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110086-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เชาวรินทร์ คำหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAOWARIN KHAMHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงของประชากรอายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF HEALTH BELIEF MODEL AND THE INTENTION OF PARTICIPATION FOR COLORECTAL CANCER SCREENING IN POPULATION AGED 45 - 74 YEARS OLD.NAMPONG DISTRICT,KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/2538 ลว.30 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 1 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/2780
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 300/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงของประชากรอายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ