2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รัตนาภรณ์ กองเกิด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RATTANAPORN KONGKOED
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเพื่อจัดการเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยตนเอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Descriptive Model of Mobile Application for Elderly Pateients with Hypertension in Self-Management of medications 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 284/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-