2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595740131-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วราพร ศรีวิวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARAPORN SRIWIWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แนวทางการพัฒนาความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าธนาคารออมสิน:วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING BRAND LOYALTY OF CUSTOMERS OF GOVERNMENT SAVING BANK : A MIXED METHODS STUDY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 3 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม กานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 755-760  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper