2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบ็ญจมาศ สุกใส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BENJAMART SUKSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความหลากชนิดและการกระจายตัวของด้วงวงศ์ Gyrinidae ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF GYRINIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 227/2560 ลว 23 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 276/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 1116/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PRELIMINARY STUDY ON DIVERSITY OF WHIRLIGIG BEETLES (COLEOPTERA: GYRINIDAE) IN NORTHERN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม 4th International Symposium of the Benthological Society of Asia  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nanjing Agricultural University and the Benthological Society of Asia  
สถานที่จัดประชุม Hanyuan Hotel, Nanjing Agricultural University   จังหวัด/รัฐ Nanjing, P.R. China 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 73  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Benthological Society of Asia  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract