2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597020075-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิรักษ์ บุญพิคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APHIRAK BOONPIKUM
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงของเงื่อนไขเสถียรภาพที่ขึ้นอยู่กับตัวหน่วงสำหรับโครงข่าย การควบคุมเชิงพันธุกรรมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) IMPROVEMENT OF DELAY DEPENDENT STABILITY CONDITIONS FOR GENETIC REGULATORY NETWORKS WITH INTERVAL TIME-VARYING DELAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 103/2560 ลว 9 ก.พ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1007/2561 ลว 13 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กันยายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 546/2564 ลว 25 ส.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 6 กันยายน 2564 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 131/2560 ลว 22 ก.พ. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved Delay-Dependent Stability Criterion for Genetic Regulatory Networks with Interval Time-Varying Delays via New Lyapunov Functionals 
ชื่อวารสาร Mathematical Problems in Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi 
ISBN/ISSN 1563-5147  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 September 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 2020(9590582) 
เดือน October  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-24  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ