2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030003-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นริศรา สุรทิพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NARISSARA SURATIP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) OPTIMAL METHIONINE AND INVOLVEMENT OF APPETITE REGULATING CAPABILITY OF GASTROINTESTINAL REGULATION OF SNAKEHEAD FISH (Channa striata) 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 629/2559 ลว 10/11/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 209/2560 ลว 26/04/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 พฤษภาคม 2560 สอบผ่านS
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กรกฎาคม 2561 คำสั่งที่ 409/2561 ลว 1/8/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 สิงหาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย เสนอ 08/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-