2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030018-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัสสร สุมาดง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHUSSORN SUMADONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้ประโยชน์หัวมันสำปะหลังสดร่วมกับยูเรียและกำมะถันเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) UTILIZATION OF FRESH CASSAVA ROOT WITH UREA AND SULFUR AS RUMINANT FEED 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 505/2561 ลว 5/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง คำสั่งที่ 094/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-