2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 27512   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Anusorn Cherdthong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635030042-9  น.ส. นภัสวรรณ สมบัติดี  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 21/12/2563  
597030018-6  น.ส. ภัสสร สุมาดง  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 094/2560 ลว 8/2/2560  
607030018-7  นาย ชานนท์ สุนทรา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 092/2561 ลว 8/2/2561  
607030011-1  นาย ฤทธิเกียรติ ประชุมชัย  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 385/2560 ลว 9/8/2560  
617030020-1  นาย ชัยชนะ สุริยะภา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 578/2562 ลว 13/12/2562  
635030054-2  น.ส. สุนิสา พงษ์ทรัพย์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ   
617030012-0  น.ส. สุขฤทัย สมหมาย  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 481/2561 ลว 23/8/2561  
617030015-4  Mr. SARONG SO  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 511/2561 ลว 5/9/2561  
617030019-6  น.ส. กมลมาศ ดาแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลง 2/2/2564  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน การย่อยได้และการลดการปลดปล่อยเมทเธนโดยเทคนิคการผลิตแก๊ส 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 47-52  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of dried rumen digesta pellet levels on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo  
ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 October 2016 
ปีที่ 49  ฉบับที่ 79 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 79-86  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ "Effects of Dietary Black Rice and Purple Corn Extracted Residue on Feed Intake, Nutrient Digestibility, Antioxidant Activity in Plasma, and Growth Performance of Male Dairy Cattle 
ชื่อวารสาร Tropical Animal Science Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Animal Science Building, Bogor Agricultural University 
ISBN/ISSN 2086-4094  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 January 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบดต่อการการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในรูเมนของโคเนื้อพื้นเมืองไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 9-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper