2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of dried rumen digesta pellet levels on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 49 
     ฉบับที่ 79 
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 79-86 
     บทคัดย่อ The aim of this experiment was to determine the effect of dried rumen digesta pellet levels on feed intake, digestibility, rumen ecology, and blood metabolites in swamp buffalo. Four 2-year-old male swamp buffalo with an initial body weight (BW) of 150 ± 10.0 kg were randomly assigned according to a 4 × 4 Latin square design to receive four levels of dried rumen digesta pellets (DRDPs). The dietary treatments were supplementation of DRDP at 0, 50, 100, and 150 g dry matter/day, respectively. Total feed intake was significantly different among treatments (p < 0.05) and was highest in the 150 g/day DRDP supplement (2.68 kg/day). Intakes of neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber did not affect DRDP levels, while intakes of organic matter and crude protein (CP) were altered significantly when 150 g of DRDP was used (p < 0.05). Buffalo fed with DRDP at 150 g/day had the highest CP and NDF digestibility (p < 0.05). DRDP supplementation did not affect rumen pH, and temperature and the concentration of ruminal ammonia–nitrogen and blood urea nitrogen were not altered among the treatments. The mean value of fungal zoospores in the buffalo was significantly different among treatments and was highest in supplementation with DRDP at 150 g. The mean value of propionic acid was significantly different at various levels of DRDP; it was highest in the group fed with 150 g DRDP (p < 0.05). Thus, supplementation of DRDP at 150 g improved feed use and increased fungal zoospore population. In addition, DRDP feeding is recommended, since it has positive economic impacts and helps control environmental pollution. 
     คำสำคัญ Buffalo .Digestibility .Driedrumendigesta pellet .Rumenfermentation .Feedintake 
ผู้เขียน
597030008-9 น.ส. อนุธิดา เสนคำสอน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587030030-5 น.ส. เบญจมาศ คนแข็ง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597030017-8 นาย ชนะดล สุภาพงษ์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0