2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587030030-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจมาศ คนแข็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BENJAMAD KHONKHAENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเศษเหลืองจากข้าวโพดไร่สีม่วงด้วยเชื้อราขาวเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) NUTRITIONAL QUALITY IMPROVEMENT OF PURPLE FIELD CORN RESIDUES WITH WHITE-ROT FUNGI AS ROUGHAGE SOURCES FOR RUMINANTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 เมษายน 2560 สอบผ่าน
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 4 ตุลาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง คำสั่งที่ 061/2559 ลว 3/2/59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of dried rumen digesta pellet levels on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo  
ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 October 2016 
ปีที่ 49  ฉบับที่ 79 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 79-86  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบดต่อการการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในรูเมนของโคเนื้อพื้นเมืองไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 9-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper