2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบดต่อการการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในรูเมนของโคเนื้อพื้นเมืองไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 29 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 9-16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบด (Delonix regiaseeds meal) ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักในรูเมนของโคพื ้นเมืองไทยเพศผู้โคมีน ้าหนักตัวเฉลี่ย 1005.0 กิโลกรัม จ านวน 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 4x4 Latin square design โดยปัจจัยทดลองที่ศึกษา ได้แก่ เมล็ดหาง นกยูงบด 0, 90, 180, 270 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่า การกินได้รวมของกลุ่มที่ได้รับการเสริมเมล็ดฝัก หางนกยูงบดมีค่าสูงขึ ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.01) อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ ได้แก่ วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีน เยื่อใย NDF และ เยื่อใย ADF มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) ขณะเดียวกันการ เสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบด ที่ระดับ 270 กรัม/ตัว/วัน พบว่าจะท าให้ค่าความเข้มข้นของ แอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะ รูเมนและความเข้มข้นของค่ายูเรียในเลือดเพิ่มสูงขึ ้น (P<0.05) นอกจากนี ้การเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบด ท าให้ประชากร ของโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนลดลง ดังนั ้น การเสริมเมล็ดฝักหางนกยูงบดสามารถปรับปรุงความสามารถในการกินได้ การใช้ประโยชน์ของโภชนะ และกระบวนการหมักในรูเมนในโคพื ้นเมืองไทยที่ได้รับฟางข้าว 
ผู้เขียน
575030082-1 นาย ชนะดล สุภาพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575030020-3 น.ส. อนุธิดา เสนคำสอน
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587030030-5 น.ส. เบญจมาศ คนแข็ง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0