2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030008-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อนุธิดา เสนคำสอน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ANUTHIDA SEANKAMSORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของไคโตซานร่วมกับกลีเซอรีนต่อคุณลักษณะของกระบวนการหมัก,การผลิตแก๊สเมทเธน,และการให้ผลผลิตน้ำนมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF CHITOSAN WITH GLYCERIN ON RUMEN FERMENTATION CHARACTERISTIC METHANE PRODUCTION AND MILK YIELD IN RUMINANT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง คำสั่งที่ 628/2559 ลว 10/11/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of dried rumen digesta pellet levels on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo  
ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 October 2016 
ปีที่ 49  ฉบับที่ 79 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 79-86  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ