2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040035-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภรัตน์ สาศรีเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPARAD SASRIMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนเส้นใยคาร์บอนที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานโลหะวิทยาและวัสดุขั้นสูง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES ON CARBON FIBER FROM WASTE AGRICULTURAL BIOMASS FOR ENERGY,METALLURGY AND ADVANCED MATERIAL APPLICATION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวฯที่1100/2560 ลว.18 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มกราคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 216/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 993/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 7 มกราคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว คำสั่งคณะที่ 321/2560 ลว. 28 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-