2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRIANGSAK PONGSUPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT ENVIRONMENT MODEL OF WEB-BASED LEARNING CONSTRUCTIVIST TO ENHANCE PROBLEM SOLVING ABOUT ROBOT PROGRAMMING INTEGRATE WITH NEUROSCIENCE FOR STUDENTS SECONDARY GRADE 3 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.580/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 330/2561 ลว. 3 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2561 turnitin 19%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing framework of Constructivist Web-Based Learning Environment to Enhance the Creative Thinking for Junior high school.  
ชื่อวารสาร Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
ISBN/ISSN 21467242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 October 2020 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Volume 1 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 841  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Resource Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment to enhance the problem-solving for Robot Programming In Secondary Grade 3  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม the International Conference on Creativity, Innovation, and Invention in Digital Technology (CIIDT 2018). 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dewan Persidangan Universiti 
สถานที่จัดประชุม Universiti Sains Malaysia (USM)  จังหวัด/รัฐ Malaysia 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper