2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070007-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATHAKAN KLINHOM-ON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของกลูตาไธโอนต่อ FOXM1 ในการกระตุ้นพัฒนาการของมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Roles of glutathione on FOXM1 mediated progression of Cholangiocarcioma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 1973/2560 ลว 10 พย 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กรกฎาคม 2561 คำสั่งที่ 1110/2561 ลว 22 มิถุนายน 2561
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 สิงหาคม 2561 turnitin 19%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 กันยายน 2563 คำสั่งที่ 1734/2563 ลว 28 กันยายน 2563
F แจ้งผลสอบ 2 ตุลาคม 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง โสพิศ วงศ์คำ คำสั่งที่ 1296/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย คำสั่งที่ 1296/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน