2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 27151   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Wunchana SEUBWAI 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605100007-9  นาย ปริญญ์ สังข์วรรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 127/2561 ลว.2 ส.ค.61  
637100005-0  Mr. SONEXAI KIDOIKHAMMOUAN  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 108/2563 ลว.21 สค.63  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070041-7  น.ส. อุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 2298/2559 ลว 30 ธันวาคม 2559  
597070040-9  น.ส. อัญชลี ต้นศรี  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 12/2560 ลว 9 มกราคม 2560  
627070024-0  นาย นนทพล ปิยวัฒนเมธา  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์คลินิก  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 2460/2563 ลว 28 สิงหาคม 2563  
597070007-7  น.ส. ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1296/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ High glucose levels boost the aggressiveness of highly metastatic cholangiocarcinoma cells via O-GlcNAcylation 
ชื่อวารสาร Scientific Reports 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 January 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 43842  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that promote progression of cholangiocarcinoma cells via nuclear translocation of NF-kB 
ชื่อวารสาร Scientific Reports 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 May 2016 
ปีที่ ฉบับที่  
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 27853  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ High glucose enhances cell proliferation by induced growth- and energy metabolism-related genes in cholangiocarcinoma cell lines: a preliminary study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม 5th Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology (ACGG 2013 Conference) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 18   Proceeding Paper Issue supplement 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 102  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract