2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070010-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATCHARA ARTCHAYASAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิภาพของน้ำมันยางนาในการควบคุมเห็บในหลอดทดลองและไรขี้เรื้อนในสุนัข 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The efficacy of Dipterocarpus alatus oil against on ticks in vitro and canine demodicosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 เมษายน 2561 คำสั่งที่ 574/2561 ลว 4 เมษายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 186/2562 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ คำสั่งที่ 1188/2560 ลว 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ คำสั่งที่ 1049/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562