2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070015-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. KANPECHAYA NETPISITKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำแนะนำแบบสะท้อนคิด เพื่อเพิ่มความแตกฉานด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The effectiveness of a reflective practice technique to improve health literacy of patients with type 2 diabetes mellitus in Nakhon Ratchasima Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งที่ 573/2560 ลว 18 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 เมษายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2561 คำสั่งที่ 662/2561 ลว 19 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 สิงหาคม 2561 turnitin 8%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 269/2563 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2563
F แจ้งผลสอบ 20 มีนาคม 2563 สอบผ่าน ผลการสอบ Good มีแก้ไข
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช คำสั่งที่ 1447/2560 ลว 18 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Health Literacy Measurement Tool for Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Thailand  
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications  
ISBN/ISSN 09765506   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 August 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน ์November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ