2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. YE WIN AUNG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YE WIN AUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยใช้ droplet digital PCR 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study of mutagenesis associated with drug resistance in Mycobacterium tuberculosis by using digital PCR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 เมษายน 2560 คำสั่งที่ 571/2560 ลว 18 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มิถุนายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1523/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 1051/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 23 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท คำสั่งที่ 2187/2559 ลว 14 ธันวาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-