2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070041-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss UBONRAT THAMRONGWARANGGOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของแลคเตทและการส่งสัญญาณ ต่อการพัฒนาการของมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Roles of lactate and its signaling on progression of cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 738/2560 ลว 9 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D อนุมัติเค้าโครง 3 สิงหาคม 2561 23 %
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง โสพิศ วงศ์คำ คำสั่งที่ 2298/2559 ลว 30 ธันวาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย คำสั่งที่ 2298/2559 ลว 30 ธันวาคม 2559