2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597080005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อโศก พลบำรุง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ASOKE PONBUMRUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเติบโตและการจัดการเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน:กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Urban Growth and Urban Governance under the Border Special Economic Zone : The Case of Maesot 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 81/2560 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 81/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-