2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110010-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตศราวุฒิ ขวัญชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITSARAWUT KHUANCHAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมระหว่างยีน SLC2A9 และยีน ABCG2 กับ การเกิดโรคเกาต์ในกลุ่มประชากรไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A COMPARISON OF IMPUTATION METHODS FOR DATA WITH MISSING VALUES : UNKNOWN HISTOLOGY TYPE OF LIVER CANCER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5827
F แจ้งผลสอบ 25 มิถุนายน 2562 ที่ อว 660301.9.1/2728
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 366/2018 ลว.27 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Combination of SLC2A9 Gene (rs2280205 and rs6820230) and Major Metabolic Factors with Association to Gout in Thai Men; A Matched Case-Control Study  
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications  
ISBN/ISSN 0976-0245  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 February 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ