2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597210010-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญาวีร์ พรศรีเมตต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYAWEE PORNSRIMATE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสร้างแบรนด์อิแวนเกลลิซึ่มผ่านไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดีย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BUILDING BRAND EVANGELISM THROUGH SOCIAL MEDIA MICRO-INFLUENCERS: A CASE STUDY OF COSMETIC INDUSTRY IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561 สอบข้อเขียนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2561 ผลการสอบครั้งที่ 2 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ ศธ 0514.22.1/ว1785 ลว 23 เม.ย.61
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กันยายน 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 178/2562 ลว.19 กันยายน 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 331/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-