2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597220026-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พรนภัส หารคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONNAPAT HARNKUM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) เตาฟืนลาว : ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชุมชนสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Lao wood kiln : Type wisdom and relationship with the community to the creation of contemporary art. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มกราคม 2561 ผ่าน 22 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 มกราคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ ที่ 200/2560 ลว 31 สค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะฯ ที่ 146/2561 ลว 9 กค.2561