2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020099-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรีภรณ์ ธงเงิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTAREEPORN THONG-NGEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีสำหรับครู แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอะลูมิเนียมแคดเมียมซัลไฟด์เลเยอร์ซิลิเกต สำหรับการสลายสีย้อม 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) ALUMINIUM CADMIUM SULFIDE LAYERED SILICATES PHOTOCATALYSTS FOR DYE DEGRADATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 325/2563 ลว 19 พ.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 640/2563 ใหม่ 717/2563 ลว 23 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 86/2562 ลว 7 ก.พ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-