2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030024-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มณีรัตน์ เมฆา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANEERUT MAKA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของการทดสอบผลผลิตอ้อยและการใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GENOTYPE X ENVIRONMENT INTERACTION FOR SUGARCANE YIELD TRIALS AND USING OF PARTICIPATORY VARIATY SELECTION FOR SUGARCANE IMPROVEMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ตุลาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 620/2561 ลว 25/10/2561
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 081/2561 ลว 2/2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล คำสั่งที่ 081/2561 ลว 2/2/2561