2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030040-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล เปลื้องไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARTHAPON PLUEANGTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้ปุ่ยหมักเปลือกมันสำปะหลังร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF USING CASSAVA WAST COMPOST MIXED WITH DIFFEREND ORGANIC MATERIAL ON THE GROWTH AND YIELD AT KHAO DAWK MALI 105 RICE IN SALINE SOIL BURIRAM PROVIN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี คำสั่งที่ 131/2561 ลว 15/3/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ คำสั่งที่ 131/2561 ลว 15/3/2561