2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030048-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร ศรีทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPON SRITA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา โรคพืชวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โรคเชื้อราของต้นกล้ายูคาริปตัสในลานเพาะชำและการปรับสภาพการปักชำต้นกล้าเพื่อลดโรค 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FUNGAL DISEASES OF EUCALYPTUS SEEDLINGS IN ORCHARD AND CUTTING CONDITION ADJUSTMENT FOR DISEASE REDUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 310/2562 ลว 9/7/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุวิตา แสไพศาล คำสั่งที่ 231/2561 ลว 16/5/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ คำสั่งที่ 231/2561 ลว 16/5/2562