2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605040002-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KEATNIYOM TEERAWATTANAPARPHA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การดูดซับโลหะหนักด้วยดินเหนียวชนิดต่างๆ จากการทดสอบแบบกะและแบบต่อเนื่อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Adsorption Capacity of Heavy Metals on Various Clays from Batch and Column Tests 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะที่ฯ 128/2561 ลว. 23 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 มีนาคม 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2562 คำสังคณะฯ ที่ 302/2562 ลว. 29 เมษายน 2562
F แจ้งผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขยังไม่หมด
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ คำสั่งคณะฯ ที่ 91/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
Research Study Scholarship for thesis/independent study
Acadmic year Acadmic year 2018
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

Follow up
Tranferring 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวต่างๆโดยการทดสอบแบบกะ 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Adsorption Capacity of Heavy Metals on Illite, Kaolinite and Montmorillonite Clays from Batch Test  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม International Conference Science, Engineering & Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dr. Zakaria Hossain, Prof. Mie Univercity, Japan 
สถานที่จัดประชุม Meitetsu New Grand Hotel  จังหวัด/รัฐ Nagoya 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue International Conference Science, Engineering & Environment 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 375-380  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper