2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040014-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มงคล ตุ่นเฮ้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONGKOL TUNHAW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด แบบปอกเปลือก ขนาดเล็ก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of small maize shelling unit 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 1036/2560
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2560 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งคณะฯ ที่ 904/2560 ลว. 19 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-