2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040019-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ไพลิน เถาวัลย์ดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAILIN THAOWANDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 158/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การหาขนาดสัดส่วนใบกังหันที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าระบบน้ำวนอิสระ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) OPTIMIZATION OF TURBINE BLADE STATURE IN FREE VORTEX SYSTEM FOR POWER GENERATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 มีนาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 206/2561 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 224/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 มีนาคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 65/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การหาขนาดใบกังหันที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าระบบน้ำวนอิสระ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 สิงหาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ