2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040026-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นนทวิทย์ ม่วงน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NONTAWIT MUANGNOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเสริมกำลังของโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Seismic Enhancement of Industrial Structure 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 613/2561 ลว. 3 มิ.ย. 61
D อนุมัติเค้าโครง 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 295/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 21 เมษายน 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง คำสั่งคณะฯ ที่ 106/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ BEHAVIOR OF INDUSTRIAL BUILDING UNDER SEISMIC LOADING  
ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 February 2020 
ปีที่   ฉบับที่ Vol.18, Issue 69 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 67-73  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BEHAVIOR OF INDUSTRIAL BUILDING UNDER SEISMIC LOADING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม 9th Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม Tokyo, Japan  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 978-4-909106025 C3051  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 906-911  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper