2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040033-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุธิวัฒน์ แว่นประชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUTHIWAT WAENPRACHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเส้นโค้งความบอบบางของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีกาแพงอิฐก่อภายใต้แรงสึนามิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Fragility Curve Development Of Reinforced-Concrete Building With Masonry Infilled Wall Under Tsunami 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 294/2562 ลว. 29 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง คำสั่งคณะที่ 107/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-