2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040056-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนิรุธ มหาทวย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANIRUT MAHATUAY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่บ้านโนนสาราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Study of Groundwater Recharge Potential at Ban Nonsamran, Nikhom Sang Ton Eng Lam Dom Noi Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 336/2561 ลว. 24 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ คำสั่งคณะฯ ที่ 909/2560 ลว. 19 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-