2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34941   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Phayom Saraphirom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040070-7  Mr. PANKHAM SOUNDALA  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ   
627040026-4  Mr. CHANTHANET BOUALAPHA  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 59/2563 ลว.9 มกราคม 2563  
617040029-7  Ms. PHAYLIN BOUAKEO  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 836/2561 ลว.14 กันยายน 2561  
605040056-9  นาย อนิรุธ มหาทวย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 909/2560 ลว. 19 กันยายน 2560  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Potential Impact of Climate Change on Groundwater Resources in the Central Huai Luang Basin, Northeast Thailand  
ชื่อวารสาร Science of the Total Environment  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 March 2018 
ปีที่   ฉบับที่ 633 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 1518-1535  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Use of Alternative Hydrogeological Conceptual Models to assess the potential impact of climate change on groundwater sustainable yield in Central Huai Luang Basin, Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Water 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2019 
ปีที่   ฉบับที่ 11 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1-28  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ