2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040057-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถสิทธิ์ สร้อยหิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTASIT SOIHIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อสมรรถนะและกำลังที่ใช้ในรถเกี่ยวนวดข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study of operating parameter affecting performance and power on rice combine harvester 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 412/2561 ลว. 15 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ คำสั่งคณะฯ ที่ 901/2560 ลว. 19 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-