2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040060-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มานะ ติรโรจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MANA TIRAROJ
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 55/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บรวบรวมฟางข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RASEARCH AND DEVELOPMENT OF STRAW COLLECTOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 392/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 862/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Modeling and Simulation of Straw Collector using Finite Element Method 
ชื่อวารสาร The Mahasarakham International Journal of Engineering Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Faculty of Engineering, Mahasarakham University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 April 2020 
ปีที่ 06  ฉบับที่ 02 
เดือน July-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 75-79  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ