2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Modeling and Simulation of Straw Collector using Finite Element Method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Mahasarakham International Journal of Engineering Technology 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Faculty of Engineering, Mahasarakham University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 06 
     ฉบับที่ 02 
     เดือน July-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 75-79 
     บทคัดย่อ The aim of this paper is to determine a suitable structural size of a straw collector. Modeling, simulation and diagnosis were done by using the SolidWorks software.The test was operated in the environment of KhonKaen province which has the maximum soil stress of 240 kPa at the moisture content of 2 percent (the worst condition). The optimum design was done by varying the size of round bars and thickness of equal angle steels in the rake part. The result was defined by operating the finite element method while performing the SolidWorks Simulation. The appropriate size of the round bar and equal angle steel was found to be 10 mm for the diameter of round bars and 3 mm for the thickness of equal angle steels. 
     คำสำคัญ Straw bale, Straw collector, Rake, SolidWorks Simulation, Finite element method 
ผู้เขียน
605040060-8 นาย มานะ ติรโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0