2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605050027-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กันย์ชิสา สามารถ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANCHISA SAMAT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การคิดเชิงพีชคณิตในลำดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ALGEBRAIC THINKING SKILLS IN FLOW OF LESSON OF STUDENTS IN GRADE 9 MATHEMATICS CLASSROOM TAUGHT BY OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (ปกติ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 724/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562 (สอบครั้งที่ 2)
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 266/2563 ลว. 21 ก.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 27 สิงหาคม 2563 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 เสนอ กก.คณะ วันที่ 20 ต.ค. 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 439/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การคิดเชิงพีชคณิตในลำดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 "วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2563 ถึง 12 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 89-99  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper