2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคิดเชิงพีชคณิตในลำดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 "วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 89-99 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการคิดเชิงพีชคณิตในลำดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2556) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนนิพจน์ทางพีชคณิต และแบบบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โพรโทคอลขณะแก้ปัญหา ผลงานนักเรียนในชั้นเรียน และนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ ตามกรอบการวิเคราะห์การคิดเชิงพีชคณิตของ Walkowiak(2014) โดยผ่านลำดับกิจกรรมการสอนของ 3 องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ระสิทธิ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเกิดการคิดเชิงพีชคณิตโดยการทำเป็นกรณีทั่วไปทั้งสองรูปแบบคือแสดงด้วยการอธิบายด้วยประโยค และการใช้สัญลักษณ์ ผ่านการให้เหตุผลเชิงพีชคณิตทั้งสองแบบคือ การให้เหตุผลเชิงรูปภาพและการให้เหตุผลเชิงตัวเลข และการคิดเชิงพีชคณิตยังเกิดขึ้นภายใต้ลำดับกิจกรรมการสอน 3 องค์ประกอบ คือ โลกจริง สื่อกึ่งรูปธรรม และโลกคณิตศาสตร์ คำสำคัญ: การคิดเชิงพีชคณิต, ลำดับกิจกรรมการสอน, วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
605050027-0 น.ส. กันย์ชิสา สามารถ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0