2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050044-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปาลิดา เพียรเกิด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PALIDA PIANKOET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF LEARNING ENVIRONMENT CONSTRUCTIVIST WEB – BASED LEARNING ENVIROMENT TO PROMOTE MENTAL MODEL ON OPEN STANDARDS PROGRAMMING VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL 
รายละเอียด ป.โท เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.155/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2562 TUrnitin 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 751/2562 ลว. 9 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 21 ธันวาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 มีนาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 22 มิ.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่ง ศศ.บศ.066/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม –ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ