2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050068-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SETTAWUT CHAIHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DANCE SKILLS BY USING THE PEER-ASSISTED LEARNING GROUP OF MATHAYOM SIXTH SONGDAO WITTAYAKHOM SCHOO 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 660/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 turnitin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.641/2562 ลว. 19 กันยายน 2562
F แจ้งผลสอบ 15 ตุลาคม 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 ธันวาคม 2562 เสนอ กก.คณะ 24 ก.พ. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร คำสั่ง ศศ.บศ. 415/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN 0125-3212  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ธันวาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ