2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23334   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วายุ กาญจนศร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wayu Kanjanasorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พลศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665050135-3  นาย ภาคภูมิ วรจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050136-1  นาย ศุภกิตติ์ บุญบาล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655050102-7  นาย ธัชชัย วงษ์ทวี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มที่ 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657050016-4  นาย นันทภูมิ เกษลา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยท่าไหว้ครูมวยไทยแบบผสมผสาน ต่อสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 100-117  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการฝึกโยนบอลสลับมือต่อความสามารถในการหมุนภาพในใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN 1686-6959  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2563 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฝึกซ้อมทักษะการเซตลูกวอลเลย์บอล ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา INNOVATIVE DEVELOPMENT OF VOLLEYBALL SETTING SKILLS TRAINING MACHINESBASEDON DESIGN THINKING PROCESS FOR STUDENTSIN SECONDARY SCHOOL 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN 1685 -3954  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2566 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 61-74  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 2697-6358  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 157-180  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2566 ถึง 28 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ออนไลน์)  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 28-41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper