2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050144-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) จ.ส.อ.หญิง ดลฤดี โนนสุรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) M.Sgt.1 DONRUEDI NONSURAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) APPLYING LEARNING MANAGEMENT BASED ON AFFECTIVE DOMAIN OF HEALTH EDUCATION LEARNING ON HEALTH BEHAVIOR OF MATHAYOM SUKSA 3 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 014/2562 ลว. 2 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 10 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 386/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-