2009-2015 ©
Data Real time
             Student History
Student record
Student ID 605050144-6  Level Master's Degree 
Name (Thai) จ.ส.อ.หญิง ดลฤดี โนนสุรัตน์ Name (English) M.Sgt.1 DONRUEDI NONSURAT
Department Curriculum and Instruction  Faculty Education 
Program Curriculum and Instruction  Language Proficiency ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
Student status 10  ENGนักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
Thesis
Name (Thai) การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
Name (English) APPLYING LEARNING MANAGEMENT BASED ON AFFECTIVE DOMAIN OF HEALTH EDUCATION LEARNING ON HEALTH BEHAVIOR OF MATHAYOM SUKSA 3 
Detail C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) 
Log
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 014/2562 ลว. 2 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 10 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
Advisor
Advisor
Asst. Prof. Dr. Thacha Runcharoen คำสั่ง ศศ.บศ. 386/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
Co-advisor
-